колективний договір зразок - Офіційні документи - Каталог файлів - Макарівськиа районна організаціяКИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Макарівська районна організація
Каталог файлів
Меню сайту

Корисні посилання
 • Київська обласна організація Профспілки працівників освіти і науки України
 • ЦК Профспілки працівників освіти і науки України
 • Федерація Профспілок України

 • Форма входу


  Категорії розділу

  Пошук

  Статистика

  Онлайн всього: 1
  Гостей: 1
  Користувачів: 0

  Вітаю Вас, Гість · RSS 04.12.2016, 09:02

  Головна » Файли » Офіційні документи

  колективний договір зразок
  07.11.2016, 11:00

  від Роботодавця причин виплачувати заробітну плату негайно після надходження ко­штів на рахунок.

  6.7. Атестацію педагогічних працівників здійснювати відповідно до Типово­го положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Мі­ністерства освіти і науки України від 6 жовтня 2010 р. № 930.

  6.8. Забезпечити періодичне (не рідше одного разу на п'ять років) підвищен­ня кваліфікації педагогічних працівників та відповідні гарантії й компенсації при цьому (збереження середнього заробітку, оплата витрат на відрядження, зокрема вартості проїзду, добових тощо).

  6.9. Забезпечувати оплату праці працівників, які здійснюють заміну тимча­сово відсутніх працівників будь-яких категорій.

  Забезпечувати виплату доплат за суміщення професій, посад, розширення зони обслуговування, виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників без звільнення від своєї основної роботи з використанням для цього всієї економії фон­ду заробітної плати за відповідними посадами.

  6.10. Забезпечити підвищення посадових окладів працівникам навчального закладу за окремі види роботи, передбачені нормативно-правовими актами.

  6.11. Надурочну роботу оплачувати в подвійному розмірі, починаючи з пер­шої години. Не допускати компенсацію надурочної роботи наданням відгулу.

  6.12. Забезпечувати своєчасне й правильне встановлення та виплату праців­никам заробітної плати з урахуванням зміни розміру мінімальної заробітної плати, освіти, стажу роботи, кваліфікаційної категорії, педагогічних звань тощо.

  6.13. За роботу в шкідливих умовах праці здійснювати доплату до тарифної ставки (посадового оклад) у розмірі 10-12% тарифної ставки (посадового окладу). Оцінювання умов праці на кожному робочому місці здійснювати на підставі атеста­ції робочих місць.

    Доплати, пов'язані з умовами праці, при погодинній оплаті праці нараховува­ти за фактично відпрацьований час на робочих місцях в умовах, що відрізняються від нормальних.

  6.14.Забезпечити преміювання працівників відповідно до Положення про преміювання.

  6.15. Преміювання працівників здійснювати за рахунок коштів фонду мате­ріального заохочення, економії фонду заробітної плати, позабюджетних коштів.

  При цьому забезпечити реалізацію права профспілкового комітету на опера­тивне одержання у будь-який час відомостей про наявність економії фонду заробіт­ної плати та її конкретні розміри.

  Сторони домовилися про те, що утворені в результаті економії фонду заробіт­ної плати кошти вилученню не підлягають і використовуються відповідно до цього Колективного договору.

  6.16. Виплачувати педагогічним працівникам відповідно до пункту 1 статті 57 Закону України «Про освіту»:

     * надбавки за вислугу років щомісячно у відсотках до посадового окладу (ставки заробітної плати) залежно від стажу педагогічної роботи: понад 3 роки — 10%; понад 10 років — 20%; понад 20 років — 30%;

     * допомогу на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічних відпусток;

     * щорічну грошову винагороду за сумлінну працю, зразкове виконання служ­бових обов'язків відповідно до Положення до цього Колективного договору.

  6.17. Не ухвалювати в односторонньому порядку рішень, що змінюють вста­новлені чинним законодавством та цим Колективним договором умови оплати праці.

   6.18.  Здійснювати індексацію заробітної плати у зв'язку із зростанням спожив­чих цін на товари і тарифів на послуги, а також компенсацію працівникам втрати час­тини заробітної плати у зв'язку з порушенням термінів її виплати в порядку, встанов­леному чинним законодавством, не вимагаючи при цьому заяви працівника.

  6.19.Встановлювати працівникам надбавки до заробітної плати за:

  • високі досягнення в праці;
  • виконання особливо важливої роботи (на час її виконання];
  • складність, напруженість у роботі.

     Зважати, що граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50% посадового окладу (ставки заробітної плати). Конкрет­ний розмір надбавки встановлювати за погодженням з профспілковим комітетом.

   

   

  Профспілковий комітет зобов'язується:

  6.20.Здійснювати контроль за дотриманням у навчальному закладі законо­давства про оплату праці.

  6.21.Сприяти наданню працівникам необхідної консультативної допомоги з питань оплати праці.

  6.22. Ініціювати питання про залучення до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної відповідальності відповідно до чинного законодавства осіб, винних у невиконанні вимог законодавства про оплату праці, умов цього Колективного до­говору, що стосуються оплати праці.

  6.23.Представляти інтереси працівника під час розгляду його трудового спо­ру з оплати праці в комісії з трудових спорів.

  6.24. Звертатися до органів прокуратури щодо наявності порушень законо­давства з метою забезпечення ними перевірки виконання законів на підставі заяв громадян та іншої інформації.

  6.25. Інформувати державну інспекцію праці про факти порушень умов опла­ти праці. Вимагати притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у пору­шенні законодавства про оплату праці.

  Сторони домовилися:

  6.26. Своєчасно інформувати трудовий колектив про нормативні акти з пи­тань заробітної плати, соціально-економічних пільг, пенсійного забезпечення, а та­кож забезпечити гласність умов оплати праці, порядку здійснення доплат, надба­вок, винагород, премій, інших заохочувальних або компенсаційних виплат.

              

  7. Соціально-трудові пільги, гарантії, компенсації

          Роботодавець зобов'язується:

  7.1. Сприяти наданню педагогічним працівникам пільгових довгострокових кредитів на будівництво (реконструкцію) і придбання житла.

  7.2.Сприяти працівникам у призначенні їм пенсії за вислугу років та за віком.

  7.3.У разі захворювання педагогічного працівника, яке унеможливлює ви­конання ним професійних обов'язків і обмежує перебування в дитячому колективі, або у разі тимчасового переведення з певних обставин на іншу роботу зберігати за працівником попередній середній заробіток . У разі хвороби або каліцтва середній заробіток виплачувати до відновлення працездатності або встановлення інвалід­ності.

  7.4.Сприяти розв'язанню питань про надання пільгових путівок на лікуван­ня працівникам, які їх потребують, регіональним відділенням Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

    

  Профспілковий комітет зобов'язується:

  7.5. Здійснювати контроль за своєчасним забезпеченням педагогічних працівни­ків гарантованими державою безоплатними житлом та комунальними послугами.

  7.6. Інформувати про стан справ місцеві органи виконавчої влади.

  7.7.Сприяти в організації та забезпеченні санаторно-курортним лікуванням і відпо­чинком членів профспілки та їх сімей. Домагатися виділення путівок для лікування насамперед тим, хто часто і тривалий час хворіє, працівникам, які мають хронічні за­хворювання, тим, хто перебуває на диспансерному обліку (за наявністю відповідних документів).

  7.8.Забезпечувати проведення «днів здоров'я», виїздів на природу тощо.

  7.9. Проводити дні вшанування літніх людей із запрошенням на свято ветеранів праці.

                                

  8. Охорона праці і здоров'я

   Роботодавець зобов'язується:

  8.1.До початку роботи працівника за укладеним трудовим договором про­вести з ним необхідний інструктаж, роз'яснити під підпис його права, обов'язки, ін­формувати про умови праці, право на пільги та компенсації за роботу в особливих, шкідливих умовах відповідно до чинного законодавства про охорону праці і цього Колективного договору.

  8.2.Створювати у навчальному закладі в цілому і на кожному робочому місці зокрема безпечні умови праці відповідно до встановлених норм.

  8.3.Своєчасно вживати комплексних заходів для виконання нормативів без­пеки, охорони праці, підвищення рівня охорони праці, запобігання випадків вироб­ничого травматизму, професійних захворювань, аварій і пожеж.

  8.4.Забезпечувати дотримання посадовими особами та працівниками ви­мог законодавчих актів, які регулюють питання охорони праці та прав працівників у сфері охорони праці.

  8.5.Створювати відповідні служби, призначити посадових осіб для забезпе­чення вирішення конкретних питань з охорони праці, розробити і затвердити ін­струкції про їхні обов'язки, права та відповідальність за виконання покладених на них функцій, забезпечити навчання (перенавчання) з питань охорони праці.

  8.6.Організовувати своєчасне та якісне розслідування нещасних випадків в установі, професійних захворювань відповідно до вимог чинного законо­давства про охорону праці. Не допускати проведення таких розслідувань без участі представників профспілкового комітету.

  8.7.Забезпечувати усунення причин, що викликають нещасні випадки, про­фесійні захворювання, та здійснювати профілактичні заходи для їх попередження.

  8.8.Проводити атестацію робочих місць за умовами праці. Ознайомлювати

  працівників з результатами атестації їхніх робочих місць під підпис. Своєчасно здійснювати доплату за несприятливі умови праці за результатами атестації робочих місць або оцінювання умов праці особам, безпосередньо зайнятим на роботах, пе­редбачених відповідним Переліком галузевої угоди та Інструкцією про обчислення заробітної плати працівників освіти.

  8.9.За погодженням з Профспілковим комітетом розробляти і затверджу­вати положення, інструкції, інші акти з охорони праці та безпеки життєдіяльності, що діють у межах навчального закладу і встановлюють правила виконання робіт та поведінки працівників на території навчального закладу, в приміщеннях, кабінетах, на робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці.

  8.10.Видавати накази з охорони праці й безпеки життєдіяльності і забезпе­чувати їх виконання.

  8.11.Забезпечувати безкоштовне проведення попереднього (під час прийняття на роботу) і періодичних медичних оглядів працівників навчального закладу, а також щорічного обов'язкового медичного огляду осіб віком до 21 року. Користуватися пра­вом притягнення до дисциплінарної відповідальності у встановленому законом по­рядку працівників, що ухиляються від проходження обов'язкового медичного огляду, а також забезпечити відсторонення їх від роботи без збереження при цьому заробіт­ної плати до проходження медичного огляду.

  На час проходження медичного огляду зберігати за працівником місце роботи і середній заробіток.

  8.12.Проводити навчання і перевірку знань з питань охорони праці праців­ників, зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою. Не допускати до роботи осіб, які не пройшли інструктаж з охорони праці і техніки безпеки, а у разі необхідності — навчання та перевірку знань.

  8.13.Забезпечувати відповідно до затверджених норм видавання у визначе­ні терміни спецодягу та миючих засобів.

  8.14.Надавати представникам профспілкового комітету навчального закла­ду всю необхідну їм інформацію з питань умов, охорони праці, безпеки життєдіяль­ності, санітарно-побутового і медичного забезпечення, витрачання коштів, перед­бачених для здійснення заходів з охорони праці. Своєчасно вживати заходів для врахування подань та висновків, надавати аргументовані відповіді в семиденний термін після їх отримання.

  8.15.Здійснювати контроль за дотриманням працівниками навчального за­кладу норм і правил з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час освітнього процесу, а також за використанням засобів захисту.

  8.16.Вживати термінових і необхідних заходів для надання допомоги по­терпілим у разі виникнення нещасних випадків у навчальному закладі, залучаючи у разі потреби аварійно-рятувальні формування.

  8.17.Зберігати за працівником, що втратив працездатність у зв'язку з нещас­ним випадком на виробництві або профзахворюванням, місце роботи (посаду) і се­редню заробітну плату на весь період до відновлення працездатності або визнання його в установленому порядку інвалідом. У разі неможливості виконання потер­пілим колишньої роботи забезпечити його перепідготовку та працевлаштування, встановити пільгові умови і режим роботи.

  8.18.Дотримуватися нормативних актів у сфері охорони праці щодо прав жі­нок, неповнолітніх та інвалідів.

   

  Профспілковий комітет зобов'язується:

  8.19. Забезпечити активну участь представників профспілкової організації на­вчального закладу з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, соціального страхування у розв'язанні питань створення безпечних умов праці, попередження випадків травматизму і захворювань, оздоровлення та працевлаштування у разі погіршення стану здоров'я працівників.

  8.20. Захищати права працівників навчального закладу на безпечні умови праці.

  У разі виникнення небезпеки для життя і здоров'я працівників вимагати при­пинення відповідних робіт.

  8.21.Сприяти Роботодавцеві, профспілковим і державним органам у здійснен­ні заходів для забезпечення виконання у навчальному закладі вимог законодавства України про охорону праці і здоров'я.

  8.22.Вносити пропозиції Роботодавцю про заохочення посадових осіб і пра­цівників, а також стимулювати їх за активну участь у здійсненні заходів, спрямова­них на поліпшення умов і охорони праці з урахуванням можливостей профспілкової організації.

  8.23.Вносити пропозиції для попередження виникнення можливих аварійних ситуацій, виробничого травматизму і професійних захворювань.

  8.24.Організовувати роботу для надання допомоги травмованим і хворим працівникам навчального закладу, зокрема для розв'язання побутових питань, при­дбання медикаментів, отримання своєчасної медичної допомоги.

  8.25.Сприяти працівникам у виконанні ними зобов'язань з охорони праці та організувати відповідний контроль.

  8.26.Перевіряти виконання адміністрацією навчального за­кладу пропозицій представників профорганізації з питань охорони праці, домагаю­чись їх реалізації.

  8.27.Не рідше раз на рік виносити на обговорення трудового колекти­ву результати спільної роботи щодо забезпечення контролю за охороною праці.

                  

   Працівники навчального закладу зобов'язуються:

  8.28.Піклуватися про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку учнів (вихованців), оточуючих.

  8.29.Вивчати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, безпеки життєдіяльності, правила поводження з устаткуванням і технічними засоба­ми навчання, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту.

  8.30.Проходити у встановленому чинним законодавством порядку попередні та періодичні медичні огляди.

  8.31.Негайно повідомляти Роботодавця про небезпеку, нещасний випадок; вжи­вати заходів щодо їх попередження та ліквідації, надавати першу допомогу потерпілим.

  8.32.Відповідати за порушення вимог, зазначених у цьому розділі Колектив­ного договору.

                 

  9. Гарантії діяльності профспілкової організації

  Роботодавець зобов'язується:

  9.1.Утримуватися від яких-небудь дій, що можуть вважатися втручанням у ста­тутну діяльність профспілки.

  Створювати необхідні умови для нормальної діяльності профспілкової органі­зації та профспілкового комітету:

  • надавати приміщення для проведення профспілкових зборів і засідань Профспілкового комітету;
  • сприяти друкуванню і розмноженню відповідної інформації;

  безкоштовно надавати приміщення для потреб профспілкового комітету (з опаленням, освітленням, забезпеченням прибирання);

  • за наявності умов надавати приміщення для обладнання кабінету проф­спілкового комітету;

        - безкоштовно надавати профспілковому комітету можливість користувати­ся технічними засобами, засобами зв'язку, транспортом, розмножувальною техні­кою тощо.

  9.2.Забезпечити голові та членам профспілкового комітету безперешкодний доступ для спілкування з роботодавцем, надавати для здійснення контролю книги наказів, трудові книжки працівників, документи щодо обліку робочого часу, відпусток, тарифікації, атес­тації працівників, відомості та інші документи з питань заробітної плати тощо.

  9.3. Голові й членам профспілкового комітету, незвільненим від основної роботи, надавати вільний від роботи час (не менше двох годин на тиждень) із збе­реженням середнього заробітку для виконання громадських обов'язків на користь трудового колективу, участі в консультаціях і переговорах, роботі виборних проф­спілкових органів, зокрема вищих.

  9.4.Надавати виключно членам профспілки вільний від роботи час, від­пустку зі збереженням заробітної плати на період профспілкового навчання, участі в роботі профспілкових органів, ведення колективних переговорів, виконання інших профспілкових обов’язків.

  9.5.Надавати профспілковому комітету необхідну інформацію з питань, що стосуються змісту цього Колективного договору, сприяти реалізації права проф­спілки на захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників.

  9.6.Не перешкоджати відвідуванню та огляду виробничих, побутових, інших приміщень, робочих місць профспілковим комітетом, перевіркам дотримання зако­нодавства України про працю, охорону та оплату праці, ведення трудових книжок, надання, облік і використання відпусток тощо, розміщенню інформації профспілко­вого комітету в приміщеннях і на території навчального закладу в доступних для працівників місцях, своєчасно (у тижневий термін) розглядати пропозиції проф­спілкового комітету про усунення виявлених ними порушень, в такий самий термін надавати йому письмову відповідь щодо вжитих заходів.

  9.7.Не змінювати умови трудового договору, не притягати до дисциплінар­ної відповідальності членів профспілкового комітету, а також членів комісії з тру­дових спорів без згоди на це профспілкового комітету.

  9.8.Звільнення членів профспілкового комітету, його голови (профорганіза­тора), крім випадків дотримання загального порядку, здійснювати за попередньою згодою профспілкового комітету і вищого профспілкового органу

  9.9.Звільнення (з ініціативи Роботодавця) працівників, яких було обрано до профспілкового комітету не допускати протягом року після закінчення терміну обран­ня, окрім випадків, передбачених частиною 4 статті 41 Закону України «Про професій­ні спілки, їх права та гарантії діяльності» (в редакції Закону № 2886-ІІІ від 13.12.2001). Така гарантія не надається працівникам у разі дострокового припинення повноважень через неналежне виконання своїх обов'язків  як членів профспілкового комітету або за власним бажанням, крім випадків, коли це зумовлено станом здоров'я.

  9.10.Відповідно до письмових заяв працівників, які є членами профспілки, щомісячно і безоплатно утримувати із заробітної плати і перераховувати на раху­нок  членські профспілкові внески не пізніше наступного за днем випла­ти заробітної плати дня.

  9.11.Погоджувати з профспілковим комітетом зміну умов трудового догово­ру, оплати праці, притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників, які є членами профспілкового комітету.

   Профспілковий комітет зобов'язується:

  9.12.Використовувати надані чинним законодавством України про працю, освіту, профспілки, а також цим Колективним договором права для захисту трудо­вих і соціально-економічних прав та інтересів працівників навчального закладу.

   

                           10. Контроль і відповідальність

  Роботодавець зобов'язується:

  10.1.В установленому законом порядку:

  — притягати до відповідальності осіб, винних у невиконанні зобов'язань (по­ложень) цього Колективного договору, неналежному (невчасному) їх виконанні, по­рушенні законодавства про колективні договори;

    — відшкодовувати моральні збитки, нанесені працівникам, якщо порушення їх законних прав призвело до моральних страждань, втрати нормальних життєвих зв'язків і вимагають від нього додаткових умов для організації свого життя.

  10.2.При звільненні згідно з частиною 3 статті 38 КЗпП виплачувати   пра­цівнику вихідну допомогу в розмірі не менше тримісячного середнього заробітку (ст. 44 КЗпП).

  10.3.Роботодавець зобов'язується забезпечити друкування, подання на реє­страцію чотирьох примірників цього Колективного договору.    Профспілковий комітет зобов'язується:

  10.4.Вимагати від Роботодавця розірвання трудового договору (конт­ракту) з ним, якщо він порушує законодавство про працю, профспілки, не виконує зобов'язань цього Колективного договору.

        Сторони зобов'язуються:

  10.5.Спільно визначати необхідні заходи для організації виконання цього Колективного договору.

  10.6.Здійснювати контроль за виконанням цього Колективного договору, як самостійно кожною із сторін, так і спільно.

  10.7.Взаємно і одночасно звітувати про виконання цього Колективного до­говору на зборах трудового колективу за підсумками року — не пізніше         лютого наступного року.

  Здійснювати (перед звітами) комісією з однакового числа представників кож­ної зі сторін перевірку стану виконання зобов'язань і положень цього Колективно­го договору з оформленням відповідних актів перевірки, зміст яких доводити до ві­дома трудового колективу; акти зберігати у представників сторін упродовж строку дії цього Колективного договору.

  10.8.Визначити осіб, відповідальних за виконання окремих положень Колек­тивного договору, і встановити строки виконання зобов'язань сторін.

  10.9.Періодично проводити зустрічі для взаємного інформування про стан виконання зобов'язань.

  10.10.При невчасному виконанні або невиконанні зобов'язань (положень) цього Колективного договору аналізувати причини та вживати необхідних заходів для забезпечення реалізації його положень.

   

  За дорученням Сторін колективний договір підписали

   

                                            

   

                                                                      

   

   

   

  Категорія: Офіційні документи | Додав: adminmak
  Переглядів: 4 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
  Профспілка працівників освіти і науки України © 2016
  Конструктор сайтів - uCoz